گزارش آزمايشگاهي
بهداشتو درمان صنعت نفت تهران
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
سیستم مدیریت بیمارستانی

گزارش آزمايشگاهي
*
*
نمونه رسید آزمایش
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
نکات قابل توجه

1- آیتم های کد بیمار و شناسه مراجعه بر روی رسید آزمایش شما مشخص گردیده

2- در صورت نیاز به تایید جواب آزمایش، مراجعه حضوری و ممهور کردن جواب آزمایش الزامی میباشد

3- به تاریخ جواب درج شده در رسید آزمایش خود دقت نمایید چون تکمیل جواب ها فقط از آن تاریخ در سیستم قابل دسترسی میباشد

Rayavaran Co. 2015
Version 1397.07.18.0